discharge

discharge
I
[΄distʃa:dз] n բեռնաթափում, դատարկում. the discharge of water/steam/eletricity ջրի/գոլորշու բաց թողում. էլեկտ րա կա նության պարպում. discharge of an employee/a patient աշ խատողի արձակում. հիվանդի դուրս- գրում. discharge of a debt/duty պարտքի մա րում/ վճա րում. պարտականության կատարում
II
[dis΄tʃa:dз] v բեռնաթափ(վ)ել. բեռից ազատվել. discharge a ship նավը բեռնաթափել. discharge steam/gas գոլորշի/գազ բաց թողնել. (պարպել, լիցքաթափ անել) discharge electricity էլեկտ րականությունը լիցքաթափ անել. discharge a contract պայ մանագիրը չեղյալ համարել. discharge waste աղբը/թափոնը թափել. discharge a gun հրազենը կրա կել. discharge from army/hospital զորացրել, ծառա յությունից ազատել. հիվանդանոցից դուրս գրել. discharge a prisoner բանտարկյալին ազա տել. discharge a debt/a duty պարտքը վճարել, պար տականությունները կատարել. discharge the cloth կտորը գունազրկել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • discharge — dis·charge 1 /dis chärj, dis ˌchärj/ vt 1: to release from an obligation: as a: to relieve of a duty under an instrument (as a contract or a negotiable instrument); also: to render (an instrument) no longer enforceable a formal instrument...may… …   Law dictionary

 • Discharge — Saltar a navegación, búsqueda Discharge Información personal Origen …   Wikipedia Español

 • Discharge — in the context to expel or to let go may refer to: A military discharge, issued when a member of the armed forces is released from service Termination of employment, the end of an employee s duration with an employer A patient discharge, the… …   Wikipedia

 • Discharge — Discharge …   Википедия

 • Discharge — Dis*charge , n. [Cf. F. d[ e]charge. See {Discharge}, v. t.] 1. The act of discharging; the act of relieving of a charge or load; removal of a load or burden; unloading; as, the discharge of a ship; discharge of a cargo. [1913 Webster] 2. Firing… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Discharge — live in Rom 2006 Logo von Discharge …   Deutsch Wikipedia

 • discharge — [n1] setting free acquittal, clearance, disimprisonment, exoneration, liberation, pardon, parole, probation, release, remittance; concept 127 Ant. hold, imprisonment, incarceration, keep, retention discharge [n2] dismissal from responsibility ax …   New thesaurus

 • Discharge — Dis*charge , v. t. [imp. & p. p. {Discharged}; p. pr. & vb. n. {Discharging}.] [OE. deschargen, dischargen, OF. deschargier, F. d[ e]charger; pref. des (L. dis) + chargier, F. charger. See {Charge}.] 1. To relieve of a charge, load, or burden; to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Discharge — en concert à Rome en 2006 Pays d’origine …   Wikipédia en Français

 • discharge — An order from the Bankruptcy Court releasing the debtor from any and all dischargeable debts which arose prior to the petition date (SA Bankruptcy.com) The legal elimination of debt through a bankruptcy case. When a debt is discharged, it is no… …   Glossary of Bankruptcy

 • Discharge — Dis*charge , v. i. To throw off or deliver a load, charge, or burden; to unload; to emit or give vent to fluid or other contents; as, the water pipe discharges freely. [1913 Webster] The cloud, if it were oily or fatty, would not discharge. Bacon …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”